Priser

Vi debiterar våra översättningstjänster antingen efter antal ord i källtexten eller efter antal standardrader i måltexten, dvs. utgående från omfattningen på den färdiga översättningen. En standardrad består av 55 anslag (tecken inkl. mellanslag), vilket motsvarar ca 7 till 9 ord beroende på språk.

Varje kund har speciella texter och önskemål. Därför betraktar vi varje beställning som en individuell och skräddarsydd service som definitivt inte "finns på lager".

Tyvärr kan vi i detta sammanhang inte ge några exakta prisuppgifter. Detta hänger samman med olika faktorer:

  • språkkombination
  • textens svårighetsgrad
  • leveransdatum
  • källtextens filformat
  • målgrupp för översättningen
  • översättningens användningssyfte
  • projektets omfattning

Vi tar gärna fram en detaljerad offert för en översättning. Sänd oss helt enkelt er text med e-post.